Algemene voorwaarden van Prime Coaching voor consumenten

1. Definities

Eerst even een paar zaken duidelijk stellen zodat we elkaar goed begrijpen. Als we spreken over “Prime Coaching”, “Ons”, “Wij”, “We” en “Onze” dan bedoelen we onze firma REJO NV, gevestigd te Steenweg 64, 3570 - Alken in België met ondernemingsnummer BE 0455.536.546.

Indien we spreken over “Klant”, “U”, “Uw” dan bedoelen we degene met wie Prime Coaching een overeenkomst is aangegaan. Met consument bedoelen we een klant die een individu is en die als privé persoon handelt.

Wanneer we spreken over “Partijen” bedoelen we Prime Coaching en de klanten samen.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Alles wat besproken wordt in de algemene voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en diensten of producten door of in de naam van Prime Coaching.

Een voorwaarde voor het aangaan van een overeenkomst met ons en het gebruik van onze Prime Coaching diensten is dat u minimaal 18 jaar oud bent en volledige rechtsbevoegdheid hebt.

Afwijken van deze voorwaarden is alleen mogelijk wanneer de partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Zou u toch uw eigen of derden algemene voorwaarden willen toepassen, zij het aanvullend of afwijkend, dan kunnen deze nooit van toepassing zijn.

3. Uw gezondheid

3.1 Algemene voorwaarden van toepassing op uw gezondheid

Het gebruik van onze Prime Coaching diensten is op uw eigen risico.

Bij het gebruik van onze coaching diensten dient u in een goede gezondheid te verkeren. Indien u kennis heeft van bestaande gezondheidsproblemen dan raden wij u aan om uw arts te contacteren alvorens gebruik te maken van onze diensten. Dit is in het bijzonder van toepassing als u op de hoogte bent van een of meer van de volgende medische klachten / aandoeningen / procedures:

  • hart- en vaatziekte,
  • long- of luchtwegaandoeningen (inclusief astma),
  • spinale en / of gewrichtsproblemen,
  • neuromusculaire ziekte,
  • chirurgische ingrepen,
  • andere gezondheidsproblemen

U bent ook verantwoordelijk te controleren of de voedingsmiddelen en voedingsstoffen die worden aanbevolen als onderdeel van de coaching geen ingrediënten of inhoud bevatten waarvoor u allergisch bent of die voedselintolerantie kunnen veroorzaken.

Volg ook altijd deze algemene regel: luister naar wat je lichaam je vertelt. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid, voor of tijdens het gebruik van de Prime Coaching diensten bepaalde klachten ondervindt (bijvoorbeeld; u veel pijn ervaart, een algemene malaise, kortademigheid, misselijkheid of duizeligheid), raadpleeg dan altijd onmiddellijk uw arts.

3.2 Geen vervanging voor medisch advies

De informatie onze website en in onze producten is uitdrukkelijk niet bestemd als vervanging van medische zorg, medisch advies of ondersteuning door professionals binnen andere disciplines. Prime Coaching producten en diensten mogen nooit worden gebruikt voor zelfdiagnose of behandeling van ziekten, kwalen en aandoeningen van welke persoon dan ook. Gebruikers dienen onmiddellijk hun arts te raadplegen met medische vragen, klachten en/of symptomen voordat zij producten of diensten van Prime Coaching gebruiken of blijven gebruiken.

Door het accepteren van deze Gebruiksvoorwaarden erkent de gebruiker uitdrukkelijk dat Prime Coaching niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele gebreken en/of verkeerde informatie in de aangeboden informatie in zijn producten, diensten of enige van zijn websites, noch voor de mogelijke schade die hieruit kan voortvloeien.

4. Geldigheidsduur

4.1 Gebruikerscontract

Het gebruikerscontract dat tussen u en ons wordt gesloten zodra u uw account registreert, is voor onbepaalde tijd geldig.

4.2 Abonnementen

Onze Prime Coaching abonnementen worden aangeboden met verschillende duurtijden en worden automatisch verlengd voor dezelfde minimale periode die is geselecteerd totdat u of wij deze opzeggen.

Voor alle duidelijkheid, houd er rekening mee dat de duur van een abonnement wordt bepaald door de kalender dagen en niet afhankelijk is van uw gebruik.

5. Prijzen & betalingen

5.1 Prijzen

Alle prijzen die wij hanteren zijn in euro, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

Wij hebben het recht om deze prijzen op elk moment aanpassen. Dit geldt voor alle prijzen, onafhankelijk via welk communicatiekanaal deze verspreidt zijn.

Bij eventuele prijsaanpassing van onze abonnementen of diensten brengen wij u steeds tijdig op de hoogte. Indien u niet akkoord met de een eventuele prijsverhoging heeft u het recht om de overeenkomst met ons op te zeggen. Voor eenmalige aankopen zonder een contractduur, is deze paragraaf niet van toepassing.

5.2 Gevolgen niet tijdig betalen

Indien u niet betaalt binnen de overeengekomen termijn, hebben wij het recht een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat uw betaling had moeten plaatsvinden, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend.

Indien de betaling van onze abonnementen verloopt via domiciliëring of automatische incasso en het voor ons onmogelijk is om het maandelijks verschuldigde bedrag te innen als gevolg van uw nalatigheid, bv een ontoereikend saldo of verkeerde rekening informatie, geldt dit ook als laattijdige betaling. In dit geval kunnen er eventuele extra inningskosten aangerekend worden.

Bij een laattijdige betaling bent u bovendien eventuele buitengerechtelijke incassokosten en een schadevergoeding verschuldigd aan ons. Wij mogen eveneens onze verplichtingen naar u opschorten totdat u uw betalingsverplichting heeft voldaan.

Indien u weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld door te weigeren bepaalde informatie aan te leveren, dan bent u nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan ons te betalen.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Garantie

We geven geen garanties dat het gebruik van de Prime Coaching diensten of producten het door u beoogde training- of ander resultaat zal opleveren. We beloven geen concreet succes. Het daadwerkelijke trainingsresultaat is afhankelijk van factoren waar Prime Coaching geen invloed op heeft zoals fysieke en/of genetisch aanleg. Bijgevolg kunnen de resultaten sterk verschillen tussen personen ondanks dat ze gebruik maken van de zelfde Prime Coaching diensten.

6.2 Klachten

Indien u klachten heeft over ons producten of diensten dan moet u deze uiterlijk binnen 2 maanden na de vaststelling ons hiervan op de hoogte brengen. U geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming zodat wij hier gepast kunnen op reageren. U zal ook moeten aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen u en Prime Coaching.

6.3 Ingebrekestelling

Indien u ons in gebreke wilt stellen, moet u dit schriftelijk kenbaar te maken aan ons. Het is uw verantwoordelijkheid dat een ingebrekestelling ons ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

6.4 Aansprakelijkheid

Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor schade die u lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzettelijk gedrag of bewuste roekeloosheid. Is dat geval zijn wij slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

6.5 Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Prime Coaching vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

7. Contract beëindiging

7.1 Gebruikerscontract

U hebt het recht om uw gebruikersaccount te allen tijde zonder redenen te annuleren en daarmee ook uw gebruikerscontract te beëindigen. Om dit te doen, moet u eenvoudig de nodige instellingen in uw profiel selecteren. Houd er rekening mee dat nadat u uw gebruikersaccount hebt geannuleerd, we alle inhoud en trainingsresultaten die u hebt toegevoegd zullen verwijderen of dat u geen toegang meer hebt tot deze inhoud. Als u op het moment van het verwijderen van uw account, nog een abonnement hebt dat nog niet is verlopen, zal dit niet terug vergoed worden aan u.

Wij behouden het recht om uw gebruikerscontract te annuleren, zonder redenen, door een schriftelijke kennisgeving van twee weken, maar niet eerder dan aan het einde van de minimale contractperiode of aan het einde van de respectieve verlengingsperiode van uw abonnement.

7.2 Abonnement

U kunt uw abonnement op elk moment zonder redenen opzeggen aan het einde van de minimale contractperiode of aan het einde van de respectieve verlengingsperiode. U kan uw abonnement annuleren per e-mail, verzonden naar het adres support@primecoaching.eu, of per post. Uw gebruikersaccount en eventuele andere abonnementen blijven bestaan nadat u uw abonnement hebt geannuleerd.

We hebben het recht om uw abonnement op te zeggen met ingang van het einde van de respectieve verlengingsperiode door een schriftelijke kennisgeving van twee weken.

7.3 Annulering om gewichtige redenen

Het recht om te annuleren om een gewichtige redenen blijft altijd mogelijk voor beide partijen, onafhankelijk van paragraaf 7.1 of 7.2. In het bijzonder hebben wij het recht om uw gebruikerscontract of uw abonnement met onmiddellijke ingang te annuleren, en om uw gebruikersaccount te annuleren, als u de bepalingen van de gebruikerscontract en/of deze algemene voorwaarden ernstig of herhaaldelijk schendt, of indien u uw betalingsverplichtingen niet nakomt.

8. Overmacht

Indien zich een situatie van overmacht voordoet waardoor wij 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat wij er weer aan kan voldoen.

Vanaf het moment dat een situatie van overmacht tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. Wij zijn in een situatie van overmacht geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Onder overmacht verstaan we, maar is niet beperkt tot: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

9. Persoonlijke data

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons privacy beleid; u kunt de huidige versie hiervan altijd ophalen op www.primecoaching.eu/privacy. In het bijzonder maken deze bepalingen voor gegevensbescherming duidelijk hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt.

10. Verantwoordelijkheid voor door u gegenereerde inhoud

10.1 Afwijzing van verantwoordelijkheid voor inhoud van derden

U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud die u in de Prime Coaching diensten plaatst. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor deze inhoud, noch controleren wij deze. Het is verboden via uw gebruikersaccount reclame te maken voor commerciële websites of andere producten.

10.2 Naleving van wettelijke bepalingen

Bij het leveren van uw eigen inhoud bent u verplicht om te voldoen aan alle toepasselijke wetten en andere wetgeving van België. Ongeacht of dit een criminele handeling is, is het in het algemeen verboden om inhoud te bieden die pornografisch, seksueel, gewelddadig, racistisch, aansporend, discriminerend, expliciet, beledigend en/of smadelijk van aard is.

Bovendien bent u ook verplicht om geen inbreuk te maken op rechten van derden. Dit geldt met name voor persoonlijkheidsrechten van derden, evenals voor intellectuele eigendomsrechten van derden (zoals bijvoorbeeld auteursrechten en handelsmerkrechten). In het bijzonder moet u ook over de nodige rechten beschikken voor uw profielfoto of andere afbeeldingen die u plaatst.

Wij zijn hierbij gemachtigd om inhoud die illegaal is of die in strijd is met de eerder genoemde richtlijn, op elk gewenst moment en zonder waarschuwing te verwijderen. Als u inbreuk maakt op de bovengenoemde principes, hebben we het recht om u een waarschuwing te geven of om uw gebruikersaccount tijdelijk te blokkeren of om het gebruikerscontract om gewichtige redenen te annuleren in overeenstemming met clausule 7.3.

10.3 Vrijwaring

Als u de principes vermeld in clausule 10.2 schendt en dat dit uw schuld is (d.w.z. omdat u nalatig of met opzet hebt gehandeld), bent u verplicht ons te vrijwaren voor claims van derden die voortvloeien uit een dergelijke inbreuk. Deze vergoeding omvat ook de kosten voor eventuele gerechtelijke verdediging. U bent verplicht assistentie te verlenen bij het verhelderen van de betwiste situatie. Wij behouden ons het recht voor om claims voor schade en andere claims in te dienen.

11. Slot bepalingen

11.1 Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Wij behouden het recht de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen. We zullen u tijdig verwittigen, alvorens de aanpassingen van toepassing worden. U heeft het recht bij een wezenlijk wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

11.2 Toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst tussen de partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. De Belgische rechter in het arrondissement waar Prime Coaching is gevestigd/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

11.3 Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat wij bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

11.4 Overdraagbaarheid van rechten

De rechten die u verkrijgt uit een overeenkomst tussen de partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van ons.

11.5 Informatie over de leverancier

Prime Coaching
REJO NV
Steenweg 64
3570 – Alken
Belgium
BTW: BE 0455.536.546
Email: support@primecoaching.eu
Versie 1.0 - Laatst gewijzigd op 1/1/2020